Pályázati lehetőség iskolaigazgatói állásra

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 15-től 2023. augusztus 14-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe kinevezhető
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. szerda 12 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Zsuzsa nyújt 15 óra után a +36-20/415-7948-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni postai úton a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat címére (8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményt fenntartó Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: