Pályázati hirdetmény ingatlanok értékesítésére

Szentantalfa Község Önkormányzata a tulajdonában lévő beépítetlen ingatlanok értékesítésére nyílt, kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi feltételek mellett:

1.) Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (VII.10.) számú határozata értelmében értékesítésre hirdeti meg a Szentantalfa

  • 435/49 hrsz-ú, 921 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,
  • 435/50 hrsz-ú, 942 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,
  • 435/51 hrsz-ú, 950 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,
  • 435/52 hrsz-ú, 960 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,
  • 435/53 hrsz-ú, 972 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,
  • 435/54 hrsz-ú, 1005 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,
  • 435/55 hrsz-ú, 992 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”,

megnevezésű per-, igény- és tehermentes, közművesített (víz, villany, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés) ingatlanait.

Az ingatlanok az Óvoda utca meghosszabbításában helyezkednek el, a HÉSZ szerinti besorolása Lke1, környezete lakóingatlanok.

2.) Az ingatlan(ok) tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.

3.) Az ingatlanok kikiáltási ára: 4.950 Ft/m2 + ÁFA

4.) A pályázaton való részvétel szabályai:

  • a beadási határidőig az Önkormányzat 73200031-11200228 számú költségvetési számlájára történő 500 eFt pályázati biztosíték jogcímen történő előzetes befizetése
  • pályázó vállalja, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belül lakóházzal beépíti. Pályázó az épület létesítését használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló végzés Önkormányzat részére történő átadásával köteles igazolni. Pályázó vállalja, hogy a jelen pont szerinti kötelezettségének a megszegése esetén 1.000.000,- Ft összegű kötbér megfizetésére köteles. Pályázó vállalja, hogy a kötbér igény biztosítására jelzálogot alapít.
  • a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalommal való megterhelés vállalása a 3 évre

5.) Az Önkormányzat 3 évre telekadó mentességet biztosít a fenti ingatlanok vonatkozásában. Ha ezen időszak alatt a telek értékesítésre kerül, vagy a lakóház nem épül fel, a telekadót visszamenőlegesen a tulajdonszerzést követő év első napjától meg kell fizetni.

6.) A pályázatot 2018. augusztus 6-án 12 óráig írásban, zárt borítékban (postán vagy személyesen) lehet benyújtani „Telekpályázat” jeligével ellátva a polgármesternek (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.). Postai beadás esetén a pályázatnak a fenti időpontig be kell érkezni. A pályázatok bontására 2018. augusztus 6-án 14 órakor kerül sor.

7.) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó(k) nevét, címét, elérhetőségét, a felajánlott vételárat, valamint a pályázati feltételeknek az elfogadásáról és vállalásáról szóló nyilatkozatot és a pályázati biztosíték befizetésének igazolást, továbbá azt, hogy melyik ingatlanra nyújtja be a pályázatát.

8.) Nyertes pályázó esetén a pályázati biztosíték a vételárba beleszámít. Amennyiben a nyertes nem köt 20 napon belül adásvételi szerződést vagy a vételárat nem fizeti meg az előírtak szerint, a pályázati biztosíték összegét elveszíti. A nem nyertes pályázók a pályázati biztosítékot a tárgyalást követő 3 munkanapon belül visszakapják. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta, illetőleg a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

9.) A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltségén (Tagyon, Petőfi u. 10.) 2018. augusztus 7-én 11.00 órakor csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben erre az ingatlanra benyújtotta. Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.

10.) A pályázatok elbírálása során a legmagasabb ajánlott ár a nyertes. Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlanok vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson. A pályázók megszabott, min. 100.000,-Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben a pályázók közösen megállapodhatnak. A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

11.) Eredményhirdetésre ingatlanonként a pályázati tárgyalás végén kerül sor, a jóváhagyó döntést a képviselő-testület hozza meg.

12.) Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időn belül nem köt adásvételi szerződést vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell nyertesnek tekinteni.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak. A pályázatíró fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására.

13.) Az ingatlanok a pályázati tárgyalás előtt előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők, bejárhatók.

Kiss Csaba
polgármester