Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2017. (XI.22.) Bcs. önkormányzati határozatával nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában álló Balatoncsicsó 85 hrsz-ú, 371 m2 nagyságú, valamint a 86 hrsz-ú, 281 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, természetben Domb u. 5. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére.

A legkisebb ajánlható ár 3.000.000 Ft + ÁFA induló összeg.

A pályázatokat zárt borítékban a feladó nevének és címének feltüntetésével magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban kell benyújtani személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton Balatoncsicsó Község Önkormányzata, 8272 Szentantalfa, Fő u. 39. címen. A borítékot a következő felirattal kell ellátni: „Domb utcai ingatlan értékesítése”

A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő): 2018. január 19. 12 óra

A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli. Pályázó a határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.

A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia:

pályázó neve, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati példányban, igazolás arról, hogy hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Fenti adatok vagy iratok hiánya a pályázót kizáró oknak minősül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

A pályázat nyertese, aki a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tette. Azonos ajánlatok esetén a korábban beérkezett ajánlat a nyertes.

A pályázatok bontását a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a polgármester által írásban kinevezett 3 fős bizottság bírálja el, jegyzőkönyv készítése mellett. A Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását követő 10 napon belül írásban értesíti a pályázókat. A beadott pályázatok az eredményhirdetés után megtekinthetők a pályázók számára.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélkül történő érvénytelenné nyilvánítására az eredményhirdetés időpontjáig.

A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 15 napon belül a nyertes pályázóval, vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettként kihirdetett pályázóval szerződést köt. A pályázat, a pályázati felhívás, valamint a pályázati dokumentáció a megkötendő adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Kiíró előzetes egyeztetést követően lehetőséget nyújt az ingatlan helyszíni megtekintésére.

Felvilágosítást kérhető Schumacher József polgármestertől (20/222-5032).