Pályázati felhívás a Nivegy-völgyi Óvoda intézmény óvodavezetői feladatainak ellátására

Szentantalfa Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nivegy-völgyi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1 – 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8272 Szentantalfa, Fő u 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről. Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, vagyonkezeléséért és a takarékos gazdálkodásáért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szakmai és/vagy működési beszámolókat, tájékoztatókat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában, lebonyolításában. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább 4 év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá azt, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, valamint a személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a döntéshozó nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szentantalfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8272 Szentantalfa, Fő utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZA/106/2022 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az intézményvezetői megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nivegy-völgyi Önkormányzatok honlapja – 2022. február 15.