Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 15-től 2028. augusztus 14-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém vármegye, 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás legkorábban 2023. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 5. péntek 12 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schumacher Zsolt nemzetiségi elnök nyújt a +36-20/493-1216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a mellékletekkel összefűzött példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni postai úton a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat címére (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.), továbbá elektronikusan a email-címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az intézményt fenntartó Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: