Hirdetmény tűzifa támogatásról

Balatoncsicsó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról 4/2016. (III. 04.) önkormányzati rendeletének 13/A §-ában foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személyeknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft/fő), egyedül élő és gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő és gyám esetén a 300 %-át (85.500 Ft/fő).

A tűzifa támogatás ingyenes házhoz szállítással történik.

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy szociális rendelet szerinti pénzbeli, vagy természetbeni települési támogatásra jogosult személy, vagy
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű gyermek.

A kérelem nyomtatványok benyújtásának határideje: 2016. december 9., a határidő be nem tartása jogvesztő!

A kérelmeket a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségéhez kell benyújtani. (8272. Szentantalfa, Fő u 39.)

Szociális tűzifa támogatásban személyenként legfeljebb 2 m3 tűzifa, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető, melynek vállalásáról a kérelmező a támogatás benyújtásának igénylésében nyilatkozik. Szociális tűzifaigénylésre a szociális törvényben meghatározott mértékű vagyonnal rendelkezők nem jogosultak.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány a község honlapjáról letölthető vagy a Kirendeltségen kérhető!

Letölthető kérelem:

Schumacher József
polgármester