Hirdetmény szociális célú tűzifa támogatásról

Balatoncsicsó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2018 (XI. 30.) számú rendeletével módosított, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 14/2017. (XI.27.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személyeknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275 %-át (78.375- Ft/fő), egyedül élő és gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő és gyám esetén a 375 %-át (106.875,- Ft/fő).

A tűzifa támogatás ingyenes házhoz szállítással történik.

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

  1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy szociális rendelet szerinti pénzbeli, vagy természetbeni települési támogatásra jogosult személy, vagy
  2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű gyermek.

A kérelmek elbírálása során előnyben részesül az a kérelmező, aki rendezett lakókörnyezetet tart fenn.

A kérelem nyomtatványok benyújtásának határideje: 2020. január 15., a határidő be nem tartása jogvesztő!

A kérelmet a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségéhez kell benyújtani. (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.)

Szociális tűzifa támogatásban személyenként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható.

A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető, melynek vállalásáról a kérelmező a támogatás benyújtásának igénylésében nyilatkozik.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány a község honlapjáról letölthető, vagy a Kirendeltségen kérhető!

Letölthető kérelem:

 

Schumacher József
polgármester