Hirdetmény földtulajdonosi gyűlésről

Mint a Kinizsi Vadászterület Tulajdonosi Közösségének (Nyt. Sz. 19 – 302350) földtulajdonosi képviselője 2019. május 31. napján 15.00 órára az 1996 évi LV. 12.§ (13) bekezdésében foglaltakra figyelemmel összehívom az érintett, vadászterület földtulajdonosainak gyűlését.

A gyűlés helyszíne: Vászoly Polgármesteri Hivatal (Könyvtár)

A Földtulajdonosi Gyűlésen a határozathozatalt igénylő napirendi pontok az alábbiak:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
  2. A Tulajdonosi Közösség 2018. évi beszámolójának, mérlegének megtárgyalása, elfogadása.
  3. Költségvetés -2019.
  4. A gazdák vadkármegelőzést szolgáló eszközbeszerzéseinek támogatása című program tapasztalatainak értékelése.
  5. Egyebek: tájékoztatás aktuális kérdésekről

Regisztráció, a fenti napon és helyszínen 14.00 órától lehetséges.

Tájékoztatások és figyelmeztetések:

  • A gyűlésen azok a földtulajdonosok és földtulajdonosi meghatalmazottak vehetnek részt szavazati és tanácskozási joggal, akik a gyűlés helyszínén a fenti időpontban megjelentek, jogosultságukat igazolták és regisztráltak;
  • A gyűlésen a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület – ide értve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak, a vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa, amennyiben a földtulajdonosi gyűlésen nem személyesen, hanem képviselő útján kíván nyilatkozatot tenni, úgy arról a Ptk- ban foglaltaknak megfelelően kiállított, olyan írásbeli meghatalmazás alapján gondoskodhat, amelyből megállapítható a tulajdonos neve, tulajdoni hányada – ide értve a részarány AK értékét is – a képviselő személye, a termőföld helyrajzi száma, valamint annak területe ha-ban. E rendelkezést a Magyar Állam tulajdona esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv nevében eljáró személyre is alkalmazni kell;
  • A 2016. folyamán, a földtulajdonosok által kiállított meghatalmazások ezen a gyűlésen is érvényesek, felhasználhatók a meghatalmazottak által, feltéve, hogy a föld tulajdonosa azt érvényes, írásbeli nyilatkozatával nem vonta vissza. Az esetleges visszavonás akkor érvényes, ha azt a tulajdonos írásban, igazolható módon tudatta a korábbi meghatalmazottal;
  • A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga – és így a földtulajdonosi gyűlésen a határozathozatalban való részvétel – igazolására a 79 /2004 (V.4.) FVM rendelet 6. § (3.) bekezdés a) – e) pontjaiban meghatározott dokumentumokat kell elfogadni. Ezek a 2016. március l.-i állapotnak megfelelően a gyűlés helyszínén rendelkezésre állnak. Az azóta bekövetkezett változásokat a helyszínen lehet – kell igazolni A földtulajdonosi gyűlés határozatai – az 1996. évi LV. Tv. 14. § (3.) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – azok meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatók;
  • A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagok – szöveges beszámoló, elszámolások, határozati javaslatok – a regisztráció kezdetétől állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Veszprém, 2019. április 25.

Siginond István
tulajdonosi képviselő

A Vadászterületen érintett községek a következők: Barnag, Vöröstó, Mencshely, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Tagyon, | Zánka, Balatonakali, Dörgicse, Vászoly, Pécsely, Balatonszőlős, Balatonudvari.