Hirdetmény az óvodai beiratkozások időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Nivegy-völgyi Óvodában (Szentantalfa, Fő u. 22.) a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja 2018. május 07-08-án 8-16 óra között.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TÁJ számát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása megtekinthető a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben.

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Nivegy-völgyi Óvoda, Szentantalfa, Fő u. 22.

Az óvoda felvételi körzete: Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon községek közigazgatási területe. Ezen igények kielégítését követően a felvétel sorrendje: Mencshely, Zánka, Monoszló települések területén lakó szülők gyermekei, távolabbi lakók.

A Nivegy-völgyi Óvoda Nivegy-Taler Kindergarten Szentantalfa, Fő u. 22. szám alatti intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A 2018-19-os nevelési évre kötelezett gyermekek, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le és bizonyítottság esetén 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Az óvodai feltételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülőkkel. Az óvodavezetői döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 30 napon belül.

A hirdetmény a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása, mint a Nivegy-Völgyi Óvoda fenntartója által a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján kerül közzétételre.

Kiss Csaba
elnök