Hirdetmény a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan nyilvántartásban történő rendezéséről

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021.12.20

A hirdetmény levételének napja: 2022.03.21

Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Balatonfüred)

Az ügy száma: 109835/2021

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan­nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján.

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:

  1. BALATONCSICSÓ külterület 089 (II/8. sorszámon tulajdoni hányad 44/443)

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

neve: Varga Géza
születési neve:
születési helye:
születési ideje:
anyja neve:
lakcíme: 1020 BUDAPEST

A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.

Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét.

Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni akkor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.

Balatonfüred, 2021.12.15.

Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Pilinyi-Verbói Tímea
igazgatási ügyintéző

Veszprém Megyei Kormány hivatal
Földhivatali Osztály 2.
8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
Telefon: 87/511-310, fax: 87/795-128
E-mail:
KRID:367301940