Felhívás közterületek kaszálására, árkok tisztítására

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton is szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az ingatlanok előtti közterületek kaszálása, illetve ha van víz-elvezető árok, annak tisztántartása az ingatlantulajdonos feladata.

Az önkormányzat 4/2022. (V.16.) rendelete szerint:

6. § (1) A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek az ingatlant tisztán tartani, megművelni, és rendben tartani.

(2) Az ingatlan előtti járda (gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed) tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.

(3) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása, és az ingatlanról a járdára vagy közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(4) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának kötelessége.

(5) Járműbehajtók átereszeinek építése, és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának kötelessége.

(6) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

(7) A település területén lévő élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba, talajba, vízbázisba tisztítatlan vagy szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.

(8) A település közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(9) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.

Köszönjük együttműködésüket azoknak, akik eddig is példaszerűen teljesítették a rendbetételt, és kérjük, akik eddig esetleg nem tudtak ebbéli kötelezettségükről, hogy tegyenek eleget a Magyarország minden településére szinte azonos szokásjogon alapuló rendeletnek!

Balatoncsicsó, 2022. 06. 01.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata