Álláshirdetés falugondnok munkakör betöltésére

Balatoncsicsó Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balatoncsicsó Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása,) a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében. Az alapfeladatán túl közreműködik a község közterületeinek tisztántartásában, az önkormányzati épületek takarításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Legalább 3-5 év gépjárművezetői tapasztalat magyar állampolgárság,    cselekvőképesség foglalkozás-egészségügyi alkalmasság 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Kisgépkezelői OKJ bizonyítvány, műszaki ismeret, pontosság, megbízhatóság.

Elvárt kompetenciák:

  • Helyismeret, jó írásbeli kifejezőkészség, felhasználói szintű számítógép-ismeret.

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Jó kapcsolatteremtő képesség, segítőkészség, önálló munkavégzés, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes gépjárművezetői engedély másolata, falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schumacher József polgármester nyújt, a +36-20-222-50-32 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatoncsicsó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8272 Szentantalfa, Fő utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BCS/206/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Balatoncsicsó Község Önkormányzata képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Balatoncsicsó község honlapja – 2020. június 2.
  • Önkormányzati hirdetőtábla – 2020. június 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.