Álláshirdetés a Nivegy-völgyi óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nivegy-völgyi Óvoda (8272 Szentantalfa, Fő u. 22.) köznevelési intézmény óvodavezetői feladatainak ellátására.

A köznevelési intézmény fenntartója: a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása.

A munkavégzés helye: 8272 Szentantalfa, Fő u. 22.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év.

Kezdő napja: 2017. augusztus 1.

Megszűnésének időpontja: 2022. július 31.

Pályázati feltételek:

  • Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett óvodavezető vagy közoktatási vezető szakképzettség,
  • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
  • előnyt jelent a vezetői gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Kőim. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szakmai önéletrajzát,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:

  • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Kiss Csaba polgármester, a 06-87/479-499 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kéijük ráírni „Nivegy- völgyi Óvoda óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 142/2017.

Postacím: Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő u. 39.

A pályázati felhívást a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása az 1/2017. (I. 30.) NÖOT határozatával jóváhagyta. A pályázati felhívás 2017. február 7-én megjelent a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (kozigallas.gov.hu) honlapján.